Ramon – SEKTEMAN – De Jonghe/Verachtert

.

In het Vlaamse dagblad ‘De Tijd‘ stond op 1 sept. j.l. een artikel met de kop:

Politiek zet onderwijsproject van steinerscholen op de helling

Koren op de molen van:

RAMON DE JONGHE VERACHTERT

antroposofenhater,
vrijeschoolcriticaster
vuilschrijver,
Wikipediavervalser  
blogartikelendief,
wetsovertreder

Hij reageerde als volgt op een reactie:

 ‘Je (aan Johan D) opsomming van zaken die we niet zouden mogen toestaan in scholen is van toepassing op de steinerscholen. Deze scholen beroepen zich op de inzichten van Rudolf Steiner, zowel pedagogische als andere. Het volledige leerplan van de steinerscholen is afgeleid van Rudolf Steiners antroposofische evolutieleer. Een vooraanstaand steinerpedagoog die meegewerkt heeft aan de afwijkende eindtermen voor steinerscholen heeft nog maar onlangs beschreven hoe kinderen in steinerscholen worden geïndoctrineerd met Steiners ideeën.

Dit zijn twee klinkklare onwaarheden: het leeprlan van de vrijescholen is gebaseerd op de ontwikkeling van kinderen en dat is niet hetzelfde als een ‘antroposofische evolutieleer’. De vooraanstaande steinerpedagoog is een ex-steinerpedagoog die onlangs in een serie artikelen het antwoord heeft gezocht op de vraag: ‘Is de vrijeschool een antroposofische school’. Daarin wordt ‘indoctrinatie’ niet aangetoond.
(Mijn reacties op een aantal van deze artikelen)

E.e.a. vermeldde ik in mijn reactie in De Tijd, waarbij ik ook wees op de methode die De Jonghe/Verachtert hanteert om o.a. de vrijescholen te beschadigen.

Zijn reactie:

Er hoeft helemaal geen methode te worden ontwikkeld om steinerscholen en hun ware doel in kaart te brengen. Als de Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen niet in staat is om haar interne documentatie te bewaken of haar medewerkers voor stommiteiten te behoeden, is het niet zo moeilijk om tot de conclusie te komen dat we met een vervelende sekte zitten opgescheept. Een Franse rechtbank heeft nog maar enkele jaren geleden een onderzoeker die hard had gemaakt dat kinderen in steinerscholen worden geïndoctrineerd en daarvoor werd aangeklaagd door de antroposofische sekte in zijn gelijk gesteld. Goed dat een overheid erop toeziet dat kinderen niet worden ondergedompeld in allerlei pseudowetenschappelijke waanbeelden zoals die in steinerscholen welig tieren. Of hanteren antroposofen geen alternatieve evolutieleer? Wikipedia: Antroposofische evolutieleer.’

Interessant is de verwijzing die de criticaster als bewijs aanvoert: het artikel op Wikipedia is grotendeels van zijn hand!

Mijn antwoord:

Bijna zielig, die rechters: stuiten ze op het woord ‘Geheimwissenschaft’, is antroposofie meteen een sekte. Vrijescholen worden nergens ter wereld als sektescholen bestempeld. Indoctrinatie is nog nooit ergens aangetoond en vrijeschoolleerkrachten zijn niet per definitie ‘antroposofen’. In het leerplan vind je geen ‘antroposofische evolutie.’ Het ‘ware’ doel: google: de antroposofische school van Ramon De Jonghe/Verachtert: slash: listige leugentjes. Je nepnieuws en sjoemelgedachten worden al lang door velen doorzien!

Nadat De Jonghe/Verachtert zijn P(seudo)  I(indoctrinatie)  S(ekte) nog eens had vertoond, haalde hij een oude truc van stal: hij gaat zich beklagen en probeert zo de lezers op zijn hand te krijgen, m.a.w. zijn indoctrinatiemachine draait even op volle toeren:

Verbazend dat een medium zoals De Tijd toelaat dat een lid van de antroposofische sekte hier voortdurend ad hominem komt posten, de privacy mag schenden en terwijl ook nog eens mensen naar een lasterblog mag verwijzen. Laat ons bij de sekteschool van Rudolf Steiner blijven. Het was Steiner die zijn aanhang erop wees dat men buitenstaanders voor de gek moest houden om het doel te bereiken. Tot op vandaag proberen aanhangers van de sekte antroposofie dit. Ik heb zelf zes jaar in deze sekte vertoefd en ik heb van dichtbij gezien hoe buitenstaanders een rad voor de ogen wordt gedraaid. Wanneer iemand in het openbaar kritisch is ten opzichte van Rudolf Steiner of zijn sekte wordt geprobeerd om de kritische vraagsteller in diskrediet te brengen. Dit is al over de hele wereld door tal van onderzoekers naar voor gebracht. Journalisten, academici, ouders van leerlingen, hebben het al aan den lijve ondervonden. Als antroposofen iemand met de grond gelijk kunnen maken doen ze het.’

Die laatste, generaliserende opmerkingen, kunnen we eveneens rangschikken onder

RAMONS HOLDERDEBOLDERKOLDER

Nog zo’n giller

Terzijde nog even dit:

Ouderinitiatief vrijeschool Amsterdam Noord

Op 29 september opent een nieuwe vrijschool te Hilversum

Initiatief voor vrijeschool Groene Hart (omg. Utrecht)

enz.

 

kritiek op de vrijeschool

Antroposofie viraal
(Die Almanak leugenzak heet nu weer AntroposofieOnLine)

VRIJESCHOOL – pedagogisch-didactische achtergronden

VRIJESCHOOL in beeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Advertenties

Holderdebolderkolder van Ramon De Jonghe Verachtert

.

ANTROPOSOFIST LANCEERT WEER ENKELE SJOEMELGEDACHTEN

 

 

RAMON DE JONGHE VERACHTERT

antroposofenhater,
vrijeschoolcriticaster
vuilschrijver,
Wikipediavervalser  
blogartikelendief,
wetsovertreder

 

publiceerde op een van zijn vele blogs een artikel met de kop:

Een voorbeeld van hoe Steiners pseudowetenschappelijke evolutieleer via beelden aan kinderen wordt doorgegeven

In een van de artikelen op mijn blog VRIJESCHOOLPEDAGOGIE.COM meent manneke P(seudo) I(ndoctrinatie S(ekte) weer iets gevonden te hebben.

Iedereen die te maken heeft (gehad) met kleinere kinderen, weet dat deze erg van verhalen houden. Zo smullen ze van sprookjes tussen het 4e en het 6e, 7e jaar, daarna worden ze steeds meer als ‘kinderachtig’ beleefd. Je moet ze dus op een bepaalde leeftijd vertellen, waarna er weer wat anders moet komen waar net zo van genoten wordt. Dat zijn bijv. voor het 10- 11-jarige kind de mythen – o.a. de Noorse, Egyptische, Griekse, Romeinse.
Op de vrijeschool wordt een bepaalde volgorde aangehouden die vrij goed past bij de betreffende leeftijd van de kinderen.
Rond het 14e jaar wordt er gretig geluisterd naar de verhalen over de ontdekkingsreizigers: hier gaat het om de aarde te leren kennen. Daaraan heeft een kleuter nog absoluut geen behoefte – die moet die lange weg naar de aardebelangstelling nog afleggen.

Rudolf Steiner heeft de ontwikkeling van de mensheid op een bepaalde manier gekarakteriseerd en uit die beschrijvingen blijkt ook deze steeds meer belangstelling te krijgen voor de aarde: de materie en de techniek.
Alle eeuwen vóór de 20e reed de mens te paard; nog maar een dikke 100 jaar is er het ‘machinale paard’: de auto!

Stel nu eens dat de ontwikkeling van de mensheid en de ontwikkeling van een kind parallellen vertonen – soms liggen die voor het grijpen, een andere keer moet je nogal gekunsteld te werk gaan.
En stel dat bij die ontwikkeling de verhalen horen die op de vrijeschool worden verteld.

Dan zou De Jonghe/Verachtert alleen kunnen opmerken dat die verhalenstof Steiners ideeën over de ontwikkeling van de mensheid begeleidt.

DE SJOEMELGEDACHTE:
De Jonghe/Verachtert is die mening toegedaan en nu manipuleert hij de lezer met zijn gedachte dat DUS die vertelstof dient om Steiners ideeën aan de kinderen door te geven.
Maar aan de kinderen worden de verhalen alleen in de vorm verteld waarin ze – de sprookjes – ooit zijn opgeschreven of waarin beeldende vertellers: Onno Damsté bijv. ze hebben verzameld en naverteld.

Wanneer je De Jonghe/Verachterts NEPNIEUWS serieus neemt, zou iedereen die sprookjes, sagen, legenden, mythen enz. aan anderen vertelt, Steiners evolutieleer via beelden doorgeven- zelfs als hij die evolutieleer helemaal niet kent.

De idiotie van zijn sjoemelgedachte is dat ook mensen die eeuwen eerder leefden dan Steiner en deze verhalen aan anderen vertelden, daarmee een evolutieleer hebben doorgegeven die nog geformuleerd moest worden.

Zie hier de

HOLDERDEBOLDERKOLDER

 

Nog zo’n giller

 

 

kritiek op de vrijeschool

Antroposofie viraal
(Die Almanak leugenzak heet nu weer AntroposofieOnLine)

VRIJESCHOOL – pedagogisch-didactische achtergronden

VRIJESCHOOL in beeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Holderdebolderkoldervervolg

.

Nadat

Ramon De Jonghe

antroposofenhater,
vrijeschoolcriticaster
vuilschrijver,
Wikipediavervalser  
blogartikelendief,
wetsovertreder
nepnieuwsverspreider

zijn holderdebolderkolder nog eens onder ogen zag en vooral hoe zijn beweringen dóórgedacht, absurditeiten worden, probeerde hij zich op facebook te verdedigen door te beweren dat ik ‘zijn citaten door elkaar zou hebben gehaspeld met door mij verzonnen tekst, zonder aanhalingstekens of aan te geven wat van mij of van hem zou zijn.’

Het lijkt erop dat De Jonghe – die o.a. de e-mailnaam ‘aandachtige lezer’ heeft, de woorden ‘betoogtrant’ en ‘redeneertrant’ niet gezien heeft. Nadat ik overduidelijk zijn woorden dik en zwart heb weergegeven, borduur ik daar op een bepaalde manier op voort: d.i. betoogtrant. De essentie van zijn opmerking is toch: wie een mythe vertelt, brengt antroposofie over, als Steiner iets over die mythe heeft gezegd.

Van de man

die het allemaal zo keurig weet te vertellen, is deze facebookreactie:

‘Een mooi voorbeeld van wat voor een viezerik antroposofisch leraar Pieter Witvliet is. Hij haspelt mijn citaten door mekaar met tekst die hij zelf heeft verzonnen, zonder aanhalingstekens te gebruiken of aan te geven wat van hem of van een ander is.’

In een artikel over geschiedenis schreef ik:
‘Wat heeft een kind van 11 aan de wetenschap dat wat hij over Perzië heeft gehoord, plaatsvond van 5067-2907 v. Chr. en dat het een Tweelingencultuur was? NIETS!

Wat maakt De Jonghe van deze zin als kop boven een van zijn nepartikelen?

‘Wat heeft een kind aan de wetenschap’, daarmee totaal iets anders suggererend dan wordt bedoeld.

Het heeft geen zin De Jonghe te vragen hoe vies dat wel is: een paar woorden uit een zin halen en net te doen of die zin werkelijk zo geschreven is – want voor zijn ‘goede zaak‘ lijkt alles geoorloofd.

 

.

kritiek op de vrijeschool

Antroposofie Online

VRIJESCHOOLpedagogisch-didactische achtergronden

VRIJESCHOOL in beeld

.

.

Holderdebolderkolder van Ramon De Jonghe

.

RAMON DE JONGHE

antroposofenhater,
vrijeschoolcriticaster
vuilschrijver,
Wikipediavervalser  
blogartikelendief,
wetsovertreder

publiceerde op een van zijn vele blogs een artikel met de kop:

De mythe als instrument om antroposofie te onderwijzen

 

Hoe komt hij tot die belachelijke constatering?

Wel:

In het leerplan van de vrijescholen is een culturele schat aan vertelstof opgenomen:

Al naar gelang hun leeftijd worden aan de kinderen sprookjes, fabels, legenden verteld, als ook vele verhalen uit het Oude Testament, mythologieën: uit de Edda, Griekse en Romeinse.
Daarnaast is er nog sprake van een uitgebreide hoeveelheid biografieën. Ook in de leervakken maken de kinderen kennis met een culturele erfenis die zijn neerslag vindt in bijv. ‘De Nederlandse sagen’, wanneer de kinderen aardrijkskunde krijgen: wanneer je in Drenthe woont en (regelmatig) over het Ellertsveld wandelt, is het toch interessant om te weten hoe de reus Ellert (en Brammert) daar huishielden en dat hun naam daar nog voortleeft.

Al in de 5e klas, wanneer de kinderen voor het eerst geschiedenis krijgen, worden ze meegenomen naar de verste oudheid die tot ons spreekt door de oudste geschriften van de mensheid. Te denken valt aan de Indische Veda’s; de Mahabharata, de Baghavad Gita; de Zend-Avesta met de gatha’s van Zarathustra; het Babylonische Gilgamesjepos, Egyptische legenden, w.o. die van Isis en Osiris, uit het Egyptisch dodenboek, enz.

Deze verhalen worden verteld zoals ze ons zijn overgeleverd en in ons taalgebied in vertalingen zijn verschenen.

Voor vrijescholen is de antroposofie een inspiratiebron voor wat betreft opvoeding en onderwijs. Menskundige gezichtspunten worden omgewerkt tot pedagogie, didactiek en methodiek. [1]

Of zoals Steiner zelf verwoordde: [2]

DE OPDRACHT VAN DE ANTROPOSOFIE
Dan zou ik allereerst willen opmerken dat het onderwijs op de vrijeschool op onze kennis van de ontwikkeling van de mens stoelt. Niet waar, de vrijeschool is zeer zeker geen wereldbeschouwelijke school, maar wat aan pedagogische vaardigheid, aan pedagogische methode, pedagogische toepassing van zaken die uit een antroposofisch gestemd zijn, tot stand gebracht kunnen worden, dat moet in de praktijk worden omgezet en aan de vrijeschool ten goede komen.
GA 77a/86
niet vertaald

JUNG
De psychoanalyticus Jung heeft verschillende sprookjes bestudeerd en daarover zijn visie gegeven.
Ook Rudolf Steiner sprak over sprookjes.

THEOLOGIE
Vele theologen hebben al sinds onheuglijke tijden geprobeerd een verklaring te geven voor de eerste scheppingsdagen, zoals ze in de Bijbel worden verteld.
Ook Rudolf Steiner heeft er een voordrachtenreeks aan gewijd: ‘Het Bijbels scheppingsverhaal

JUNG
Jung heeft zich eveneens beziggehouden met ‘mythen’ en er een theorie over gevormd.
Ook Rudolf Steiner heeft zich uitgesproken over ‘mythen’.

In een omvangrijk werk heeft Rudolf Steiner een schets gegeven van een ontwikkeling van mens en wereld: ‘De wetenschap van de geheimen der ziel’

Wanneer hij zijn voordrachtenreeks over de Bijbelse scheppingsdagen houdt, merkt hij op, dat er grote overeenkomsten zijn te vinden tussen de beschrijving van deze scheppingsdagen en wat hij zelf over de wording van mens en wereld zegt in ‘De wetenschap van de geheimen der ziel.’ En dat er in de vele scheppingsmythen die ooit in verschillende volkeren verspreid over de hele wereld, zijn ontstaan vaak dezelfde inhoud verbeeld wordt: letterlijk in beelden gesproken.

Een scheppingsverhaal uit India
‘Toen de tijd sliep in de schoot van de eeuwigheid, was de ruimte vervuld van duisternis, waarin het leven onbewust klopte. De zeven heersers waren de scheppers van de vorm uit het niets. Hun stralen doordrongen de oneindigheid en beroerden de kiem die in de duisternis sluimerde. De kiem bewoog en werd warmte en licht. En uit de kiem ontsprongen de krachten in de ruimte. De scheppers verzamelden de vurige stof en balden ze samen tot kogels van vuur. Ze bliezen de kogels het leven in en zetten ze in beweging in de ruimte. En de koude maakten ze warm en de droogte maakten ze vochtig. En de gloed maakten ze koel. Zo werkten de zeven scheppers van de ene schemering tot de andere. Toen daalden ze af naar de stralende aarde, om er mensen te zijn.’

Wie zich verdiept heeft in zowel ‘De wetenschap van de geheimen der ziel’ en ‘Het bijbels scheppingsverhaal’ zal zeker in deze Indische mythe overeenkomstige beelden zien.

Om deze mythe te kunnen vertellen, is het niet nodig om je met Steiner bezig te houden, net zo min als het nodig is om je met Jung uiteen te zetten.
En dat geldt zeer zeker ook voor het vertellen van ‘de schepping’; je hoeft niet eerst theologie te studeren; het is niet nodig wie dan ook erop na te slaan. Je kunt de verhalen vertellen in hun oorspronkelijkheid – al hebben vele schrijvers er – in de kinderbijbel – voor de kinderen een begrijpelijker verhaal van gemaakt.

Wanneer vrijeschoolleerkrachten verhalen aan de kinderen vertellen, vertellen ze die, zoals iedereen, dus zoals die verhalen overgeleverd zijn, tot ons gekomen zijn.

RAMON DE JONGHE
De Vlaamse criticaster Ramon De Jonghe die een hele methode heeft ontwikkeld om Steiner, de antroposofie en de vrijscholen in diskrediet te brengen, ziet dat heel anders:

Omdat, zo kunnen we uit de woorden van De Jonghe opmaken, Steiner er iets over heeft gezegd, omdat er dus iets ‘antroposofisch’ over is te zeggen, breng je antroposofie over op het kind wanneer je deze mythe vertelt.

Dat moet dan dus ook zo zijn, zelfs als je niets van een eventuele verklaring van wie dan ook, af weet.

SJOEMELGEDACHTEN
Omdat ook Jung er iets over heeft gezegd, worden de kinderen – in diezelfde redeneertrant van De Jonghe die we toch wel ‘krom’ kunnen noemen – geïndoctrineerd met de leer van de psychoanalyse.

Nog vóór Steiner was geboren en nog vóór hij zijn voordrachtenreeks over ‘De schepping’ had gehouden, hebben duizenden mensen aan kinderen over deze scheppingsdagen verteld. Gewoon, zoals die verhalen in de Bijbel staan opgetekend.
Precies zoals vrijeschoolleerkrachten deze verhalen vertellen aan de kinderen van de 3e klas.

De vertellers van vóór Steiner hebben in de ogen van De Jonghe hun kinderen dus geïndoctrineerd met wat Steiner er later over ging zeggen.

En dat geldt natuurlijk ook voor de genoemde Indische mythe.

 

Maar het allerbelachelijkst is nog dit:

Dagelijks vertellen vele christelijke ouders de Bijbelse scheppingsverhalen. Die zouden nu, omdat Steiner er iets over gezegd heeft, hun kinderen met antroposofie indoctrineren.

Want toen ik uiteenzette dat het soms mogelijk is met gezichtspunten van Steiner een mythe te verklaren, was De Jonghe weer (te) snel met zijn (voor)oordeel:

‘Een antroposofisch leraar legt uit hoe kinderen in de antroposofische school worden onderwezen in antroposofie.’ 

Wat ik uitleg is dat een willekeurige mythe – in zijn oorspronkelijkheid opgetekend en als zodanig verteld, wellicht te duiden is met antroposofische inzichten of met de gezichtspunten van Jung of van anderen die zich gewaagd hebben aan een verklaring.

Als mythe heeft deze NIETS met Steiner of Jung of anderen van doen. Hij is er gewoon als mythe, niets meer en niets minder.

Er zijn nog talloze andere mythen die wellicht beter begrepen kunnen worden met verklaringen van derden.

Maar kinderen op de vrijeschool krijgen geen uitleg over verhalen: ze worden simpelweg verteld.

Over hoeveel holderdebolderkolder moet je beschikken om zoiets onzinnigs te beweren als De Jonghe hier doet:

Een antroposofisch leraar legt uit  hoe kinderen in de antroposofische school worden onderwezen in antroposofie.

Dat is toch niet meer dan een PRIETPRAATREDENERING, een SJOEMELBERICHT en NEPNIEUWS

nog aangedikt door De Jonghe door te beweren:

-dat deze mythe veelvuldig gebruikt wordt-

Maar hoe weet De Jonghe dat?

Dat weet hij niet. Hij is echter naarstig op zoek naar een nieuwe mythe om zijn idiote bewering te staven dat het geschiedenisonderwijs in klas 5 een ‘paard van Troje’ is ‘om Steiners mens- en wereldbeeld het onderwijs binnen te loodsen’.

Hij had daarvoor eerst een andere mythe – van ‘Manoe en de vis’. Eveneens een Indische mythe die de aanvang van de oer-Indische cultuur aanduidt.

Rudolf Steiner spreekt ook over een Manoe, dus voor de kortzichtdenker De Jonghe weer aanleiding om te beweren dat de vrijeschoolleerkracht die deze mythe vertelt, de kinderen wil……ja, ja: indoctrineren.

Op zijn diverse blogs/sites laat De Jonghe zich lovend uit over de Vlaamse steinerpedagoog Luc Cielen die veel van Steiners pedagogie waardevol vindt, maar kritisch staat t.o.v. ‘antroposofie in het onderwijs’ [3]

Nu heeft Cielen in zijn geschiedenislessen ook plaats ingeruimd om de mythe van Manoe en de vis aan de kinderen te vertellen.

Voor De Jonghe staat Cielen boven elke verdenking van kinderen te willen indoctrineren.

Dat betekent dat De Jonghes interpretatie van dit Manoeverhaal naar het oud papier kan, maar ook

DAT DE BASIS ONDER ZIJN ‘PAARD VAN TROJE’ IS WEGGEVALLEN

Dat zal de listige leugentjesschrijver natuurlijk nooit toegeven en dus wordt er snel een nieuwe mythe gezocht.

In ‘7000 jaar wereldgeschiedenis’ vind je de bovengenoemde Indische scheppingsmythe in een speciaal kadertje, met een aparte kleur.

Dat hebben de samenstellers vast gedaan toen ze door de beslagen bril van De Jonghe keken: om de lezer – van jong tot oud – te indoctrineren met antroposofie……………

[1] zie bijv.  [1]   [2]   [3]

[2] Steiner over antroposofie in het vrijeschoolonderwijs

[3] zie [1]   [2]

 

kritiek op de vrijeschool

Antroposofie viraal

VRIJESCHOOLpedagogisch-didactische achtergronden

VRIJESCHOOL in beeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Spartelend in de spagaat

.

De steiner(ver)volger, antroposofenhatervrijeschoolcriticaster
en vuilschrijverWikipediavervalserblogartikelendief en wetsovertreder Ramon De Jonghe/Verachtert

heeft veel bewondering voor de Vlaamse pedagoog Luc Cielen.

Laatstgenoemde was jaren vrijeschoolleerkracht, maar verliet de steinerschool om zelf een school op te richten waarin veel nog uit de vrijeschoolpedagogie wordt gepraktiseerd.

Cielen vindt o.a. dat er in het vrijeschoolonderwijs te veel antroposofie zit, dat het niet wetenschappelijk is. Hij heeft zijn opvattingen in een 10-tal artikelen beschreven.

Wie kritiek heeft op de vrijeschool, heeft bij De Jonghe a priori een streepje voor.

Cielen wordt door hem dan ook geprezen, positief gekwalificeerd:

‘Autoriteit steinerpedagogie’, ‘deskundige steinerpedagogie’, ‘de goed onderlegde Cielen’.

In zíjn visie heeft De Jonghe alle vertrouwen.

N.a.v. Cielens artikelen wisselen hij en ik visies en standpunten uit.

Ik had dit voornemen nog maar net op mijn blog aangekondigd of De Jonghe was er als de kippen bij om te reageren. Geen tijd voor enige bezinning, dus onbezonnen, probeerde hij onze uitwisseling meteen in een kwaad daglicht te stellen. De Jonghe ontwaarde een ‘voor de gek houden’. (Zo de (w)aard is?)

Vooral toen ik Luc de vraag stelde:
‘Ben je er ooit door andere – toen meer ervaren of  ‘antroposofische’ collega’s op gewezen dat er m.b.t. het geschiedenisonderwijs een ‘dubbele agenda’ bestaat met als doel – onder het mom van interessante geschiedenis – de evolutie-ideeën van Steiner aangeleerd dienen te worden om de kinderen te indoctrineren met de idee dat het blanke ras het heersende is en moet blijven, m.a.w. was jouw geschiedenis of dat van anderen ‘racistisch’?
Andreas Lichte:’Er wordt ‘racisme op kinderniveau’ geïndoctrineerd’.
Deed jij daaraan mee of anderen en is dat het uiteindelijke doel van het gschiedenisonderwijs – ook nu nog?’

Als een kleine Erdogan begon De Jonghe wild om zich heen te slaan, klein, maar wel even demagogisch de aandacht af te leiden van de onzinnige beweringen die hij ooit deed en nog altijd staande houdt:

‘De vrijeschoolpedagogie in het algemeen en het geschiedenisonderwijs in het bijzonder is een ‘paard van Troje’.
Maar dát de steinerschool dienst doet als medium om het controversiële en pseudowetenschappelijk mens- en wereldbeeld van Rudolf Steiner te bestendigen, staat buiten kijf.
Terwijl gaan ze maar bewust door met kinderen verkeerde informatie mee te geven en hen te indoctrineren met Steiners occulte leer.

En dus slaat hij er subjectief op los:

‘Verder in het stuk kan je een typische reactie lezen van Witvliet, een blinde aanhanger van de charlatan Steiner. Witvliet verdedigt zijn goeroe door te stellen dat de misstanden niet aan de richtlijnen van Steiner liggen, maar aan individuen die hem verkeerd interpreteren. In andere woorden: de praktijk deugt niet. Nochtans baseren al deze individuen zich op Steiner. Pieter Witvliet heeft – als promotor van Rudolf Steiners ‘bovenzinnelijke’ Michaelschool – uiteraard ook zelf antroposofie in de hoofden van zijn leerlingen gepompt. Als radicaal antroposoof wil en kan hij dit natuurlijk niet zeggen. Alleen al aan de manier waarop Witvliet zijn goeroe in bescherming neemt en ophemelt, kan je proeven hoe eng het bij steineraanhangers in de klas moet zijn. De manier waarop die mensen naar kinderen kijken, over kinderen praten en hoe ze in de wereld staan: als priesters die op de kansel staan. Daarom noemt men het ook een sekte.’

Als ‘bewijs’ worden nog twee boekenlijsten ten tonele gevoerd van de Vrije Pabo waarop achtergrondinformatie voor het vak geschiedenis wordt vermeld.
Het zijn boekenlijsten uit 2005, 2006 en 2007 de boekenlijst van 2017 blijft opvallend buiten beschouwing, want daarop is niets te vinden  wat De Jonghe zou kunnen gebruiken.
En dan is er nog het ‘schriftjes’bewijs.
Criticasters van even laag allooi hebben de afgelopen tien jaar zo’n hooguit vijf geschiedenisschriftjes in handen gekregen waarin iets staat over Atlantis.
In die afgelopen tien jaar waren er op z’n minst 1000 scholen met een 5e klas.
Dat zijn ieder jaar 1000 5e klassen – in die 10 jaar 10.000! En daaruit hebben de criticasters 5! schriftjes weten te halen. En op basis van dit percentage: 0,05% wordt er ‘bewijs’ aangedragen. Hoe pseudo wil je het hebben!

Dan zegt Luc nog het volgende:

‘Worden de kinderen door die visie op geschiedenisonderricht geïndoctrineerd i.v.m. racisme of dominantie van het blanke ras? Door eenmalig hierover iets te zeggen – minder dan een halfuur op een hele schoolcarrière – kun je niet spreken van indoctrinatie, het is eerder een zaadje.’ ( )

Luc, die voor De Jonghe dus niet ‘in de verdachte hoek’ zit, zegt hier hetzelfde als ik in mijn artikel:
 ‘Maar wie een beetje kan inschatten hoeveel tijd er besteed is aan wat in deze schriftjes terecht is gekomen, weet dat het hier om een half uurtje gaat. Een half uurtje indoctrinatie?

Een half uurtje racismeles?

Vanaf klas 5 krijgen de leerlingen 2x per jaar een periode geschiedenis van 3 weken, gedurende 5 dagen van 2 uur. Dat zijn voor klas 5 t/m 12  8 leerjaren. 8 jaren van 6 weken van 5 dagen van 2 uur. Dat is 480 uur geschiedenis. Een half uur ‘Atlantis’  Dat is 1/960 deel; dat is 0,1%.’

De Jonghe die geobsedeerd lijkt te zijn door Pseudo, Indoctrinatie, Sekte gaat hier wel erg ‘pseudo’ tekeer. Maar de ware aard van de criticaster is geen geheim.

Zijn ware opvatting over het vrijeschoolonderwijs ook niet:

‘Zieke ideeën in antroposofische schijnwoorden verpakt: vrijeschoolonderwijs’

Op mijn vraag aan Luc:

‘Ben je er ooit door andere -toen meer ervaren of  ‘antroposofische’ collega’s op gewezen dat er m.b.t. het geschiedenisonderwijs een ‘dubbele agenda’ bestaat met als doel – onder het mom van interessante geschiedenis – de evolutie-ideeën van Steiner aangeleerd dienen te worden om de kinderen te indoctrineren met de idee dat het blanke ras het heersende is en moet blijven, m.a.w. was jouw geschiedenis of dat van anderen ‘racistisch’?
Andreas Lichte: ‘Er wordt ‘racisme op kinderniveau’ geïndoctrineerd’.
Deed jij daaraan mee of anderen en is dat het uiteindelijke doel van het gschiedenisonderwijs – ook nu nog?’

antwoordt Luc:

Op deze rechtstreekse vraag kan ik eenvoudig met een neen antwoorden.

Had ik als doel racisme en antroposofische evolutieleer te verkondigen? Verre van, geen haar op mijn hoofd dat daaraan dacht, omdat ik als beginnend leerkracht en weinig vertrouwd met antroposofie op dat vlak naïef was.

Of andere leerkrachten wél een antroposofische agenda hadden, weet ik niet, omdat ik hen er nooit over aangesproken heb, er niet mee bezig was en men mij er ook niet over aansprak.

Het hele antwoord

Hier haalt de door De Jonghe zo geprezen Cielen met een paar woorden een streep door de onzinnige beweringen van De Jonghe.

Ooit beweerde De Jonghe even onzinnig:

‘In werkelijkheid is deze sage van essentieel belang om Steiners visie op de mensheidsontwikkeling het onderwijs binnen te loodsen’.

Deze ‘sage’ is het verhaal van’ Manoe en de vis’, een van de oudste verhalen in de Indische cultuur. Het is een mooi verhaal om over de godencultuur van de Indiërs te vertellen.

Dat vindt ook…….Luc Cielen die het verhaal heeft opgenomen in zijn lessen geschiedenis voor de 5e klas.

Ooit kwam De Jonghe ook met deze opmerking:

ANTROPOSOFISCH LERAAR GEEFT TOE DAT DEMONEN AHRIMAN EN LUCIFER ONDERDEEL VAN LESINHOUD ZIJN

Wanneer Luc zijn leerlingen over Perzië vertelt, komen verhalen over Zarathustra aan bod. En in die opgetekende verhalen ‘de Gata’s van Zarathustra’, zijn de goede en slechte goden benoemd als Ahura Mazdao en Angromainyu, ook wel Ahriman genoemd.

Wanneer ik over Manoe en de vis vertel, is dat volgens De Jonghe (is hij stiekem door Steiners scholingsweg helderziend geworden?) ‘Steiners Manoe’; als ik over Ahriman vertel ben ik de antroposofisch leraar die antroposofie in het onderwijs binnensmokkelt; als Luc dit doet, doet hij dat als ‘autoriteit steinerpedagogie’, ‘deskundige steinerpedagogie’, als ‘de goed onderlegde Cielen’.

Oftewel: de dubbele agenda van De Jonghe en zeer zeker:

of toch meer:

Hoe zou e.e.a. nu in Antroposofie Viraal (of onverschillig op welke andere site aangekondigd worden?

Als ik nu net zo zou konkelen als De Jonghe met zijn verdraaiingen en manipulaties, wellicht zo:

Steinerpedagoog zet Ramon De Jonge/Verachtert voor schut!

of

Steinerautoriteit ontmaskert belachelijkheid Ramon De Jonghe

misschien

Goed onderlegde steinerautoriteit wast De Jonghe de vuile oren

en zo zou ik nog even door kunnen gaan, De Jonghes listige leugentjes als voorbeeld te nemen.

Maar ik ga Lucs naam niet koppelen aan de vuilschrijverij van een De Jonghe.

Wat zei Luc trouwens over ‘Focus op de steinerschool’:

‘Het is natuurlijk jammer dat Ramon alle negativiteit die hij maar kan zien in de steinerpedagogie samengepropt heeft op nauwelijks 150 bladzijden. Maar je moet dat werkje dan ook zien als een vrucht van frustraties en hem ook op zijn woord nemen: het is een schotschrift.’

EEN VRUCHT VAN FRUSTRATIES………..

Al eerdere berichten over de onzinnige ‘Atlantiskritiek’

Geschiedenis of hoe een schriftjesgeleerde stokpaardje rijdt
Atlantis of hoe de Jonghe een kreupel stokpaardje als oude koe uit de sloot haalt Een belegen berichtje als bewijs
De Jonghes Atlantis Het belegen berichtje in een nieuw jasje
In een sukkeldrafje verder op een kreupel (Trojaans) paardje
’t Is Atlantis, ’t blijft Atlantis
Atlantis: generaliseren en erin leggen
vertaling van Andreas Lichte generalilseren und hineininterpretieren
Atlantis, ooooo die schriftjes toch
“bewijzen” voor racisme in geschiedenisschriftjes uit klas 5

 

.

Antroposofie Viraal
.

kritiek op de vrijeschool
.

vrijeschool – achtergronden
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

WAT VIND JE OP DEZE BLOG

.

ANTROPOSOFISCH ONDERWIJS
Antroposofisch’ onderwijs
De vrijeschool/steinerschool is een methodeschool, geen wereldbeschouwelijke.
De Jonghe gebruikt zijn ‘antroposofisch onderwijs, antroposofische school, antroposofisch leraar’ enz. om voortdurend te benadrukken dat het de scholen om antroposofie te doen is. Dat het sektescholen zijn.
Luc cielen volgt een eerlijkere methode die getuigt van kennis van zaken en praktijkervaring.

Antroposofisch’ onderwijs in de praktijk (1)
Van ‘antroposofisch’ onderwijs kan alleen sprake zijn, wanneer het het godsdienstonderwijs betreft.

Antroposofisch’ onderwijs in de praktijk 2
Godsdienstonderwijs en aanvullende opmerkingen.


RAMON DE JONGHE/VERACHTERTS KRITIEK OP DE VRIJESCHOOL

‘FOCUS OP DE STEINERSCHOOL’

Een publicatie van Ramon De Jonghe/Verachtert
Bespreking door de heer Vyverman (pedagogisch tijdschrift Impuls)
Ramon De Jonghe: Focus op de steinerschool

Uit of i.v.m. deze publicatie van Ramon De Jonghe/Verachtert werden besproken:

totaalweigeraars
Een opsomming van dingen die volgens De Jonghe op de vrijeschool vermeden worden. Een ervan is ‘cola’. De auteur gaat volkomen voorbij aan de actualiteit van de schadelijke werking van fris- en energiedrankjes

lezen en schrijven
De auteur meent te weten waarom het schrijf- en leesonderwijs op de vrijeschool niet deugt. Een onderzoek op een school waar de vrijeschoolmethode verkeerd werd gehanteerd, staat model voor DE vrijeschool. Hij geeft blijk essentlële opmerkingen van Steiner niet te kennen en hij fantaseert zijn eigen ‘kijk’.
.
geschiedenisonderwijs
De Jonghe probeert het geschiedenisonderwijs te begrijpen. Hij weet niet goed wanneer wat gegeven wordt. Dat komt mede door een ongelukkige fomulering door de Federatie van steinerscholen. Voor De Jonghe is echter belangrijk dat hij zo schrijft dat het lijkt dat het geschiedenisonderwijs wordt gebruikt om Steiners mens- en wereldbeeld aan de kinderen mee te delen, of in de woorden van De Jonghe: het is een ‘paard van Troje’.
Vrijeschool en antroposofie  en de artikelen hierboven genoemd

beeldend onderwijs
De Jonghe doet een armzalige poging met begrippen die hij niet goed begrijpt, aan te tonen dat het bij ‘vertellen in beelden’ gaat om het overbrengen van antroposofische inhouden aan het kind.
Hij maakt niet eens een onderscheid in ‘vertellen in beelden’ en ‘beeldend vertellen’, en de beelden die in de vertelstof zitten, laat staan dat hij het verschil weet te omschrijven. Toch trekt hij een zwaarwegende conclusie op grond van kreupele kennis.
temperamenten en rekenen,
extreem over links;
zinvol straffen;
gezondmakend onderwijs

RAMON DE JONGHE/VERACHTERT
De kritiek van Ramon De Jonghe/Verachtert is een aaneenschakeling van leugens, laster, list en bedrog.
Hij heeft een methode ontwikkeld om Steiner, de antroposofie en de vrijescholen in een constante stroom van negatieve berichtgeving te plaatsen. Een moraalriddeer die bij anderen afkeurt wat hij zelf glorieus praktiseert. Zijn fanatisme is zo groot dat hij bij het uitoefenen van zijn kritiek moeiteloos wetten overtreedt.

Auteur
Over zichzelf: een niet kloppend visitekaartje. De auteur maakte een opleiding voor onderwijskracht niet af en heeft slechts een blauwe maandag voor de klas gestaan.

HOE HIJ TE WERK GAAT
Om zoveel mogelijk negatief over de vrijeschool te kunnen schrijven, heeft hij een uitgebreide methode ontwikkeld.

ZIJN BETROUWBAARHEID
De betrouwbaarheid van De Jonghe is niet groot. Zijn strategie bestaat uit manipuleren en suggereren om te kunnen indoctrineren en vooral onderstrepen dat hij zoiets niet gepast vindt.

parafrase of citaat
Gelieg en gekonkel over een citaat, dat uit het verband gelicht als een reclameslogan een van de blogs van De Jonghe moet opluisteren.

parafrase of citaat (2)
Een citaat, dat uit het verband gelicht is, gebruikt De Jonghe als een soort ‘algemene Steinerwaarheid’. Het is opmerkelijk dat hij de exacte vindplaats niet weergeeft. Dan wordt nl. duidelijk datSteiner iets heel anders bedoelde, dan De Jonghe hier falsificerend van maakt.

betrouwbaarheid
De berichten over ‘parafrase’ zijn voorbeelden van manipuleren en suggeren om te kunnen indoctrineren. De Jonghe doet zich voor als een correct en beleefd schrijver. Hij houdt ons voor hoe het eigenlijk hoort, maar de praktijk is anders. Ook in het Engels doet hij zich anders voor dan de waarheid is: I worked as an educator in a steinerschool; de realiteit is dat hij slechts ‘sporadisch invalleerkracht was.
Ook heb ik ‘een beetje’ steinerpedagogie opgepikt op Hogeschool Helicon,
wordt: studied at an anthroposophical college.
M.a.w.: de man van de halve waarheden!

trapveldje
Voorbeelden van een ‘discussietechniek; gedragsregels onder de aandacht brengen en zich daar dan zelf niet aan houden; beschuldigen en verwijten zonder met concrete onderbouwing te komen.

rommelkamertje
I
n discussies die in de begintijd van deze blog nog met De Jonghe plaatsvonden, week hij stelselmatig af van het onderwerp – m.n. als hij niet een echt antwoord wist te formuleren – en haalde er dan allerlei bij wat niet aan de orde was. Deze overbodige opmerkingen wilde ik niet verwijderen; ik haalde ze echter wel uit de discussiedraad om ze hier te bewaren.

 

Ramon de Jonghe-“de pot op”, alweer een halve waarheid
Ramon de Jonghe: een halve waarheidsvisitekaartje
Ramon de Jonghe, onder de gordel
Ramon de Jonghe, trapveldje
Ramon de Jonghe of het vervolg van manipulatie en suggestie
onverdroten verder met citaten verdraaien en uit het verband halen
Ramon de Jonghe: ‘Kijk, kijk, hij maakt een fout, hij maakt een fout!!’
Een ander verwijten, maar het zelf doen
Ramon de Jonghe of hoe een hoogtepunt tegelijk een dieptepunt is
Een hoogstandje van leugen en bedrog
Ramon de Jonghe ‘totaalweigeraars’ opnieuw belachelijker
Een ander licht op ‘geen plastic’
Ramon de Jonghe de nar van antroposofisch België?
suggererend gesprekspartner te zijn van antroposofische beweging in België
Ramon de Jonghe: antroposofisch criticaster
Het hardnekkig bewust verkeerde gebruik van het “antroposofisch”
Ramon de Jonghe: klakkeloos
Hoe klakkeloos er van alles wordt aangenomen
Ramon de Jonghe: een gedegen antwoord op je onnozele vraag
Geen begrip voor het wezen kleuter
Laster
De Jonghe/Verachtert met boter op het hoofd – in de felle zon.
Leugen(tje?) om ‘slechtwil’
De Jonghe/Verachtert geeft een kleine cursus ‘waarheid manipuleren’.
Steinerscholen.com:
alweer een halve waarheid
Parafrase of citaat
O.a. een staaltje van gedraai en gelieg over een bepaalde boekuitgave uit Steiners Gesamt Ausgabe en het verdraaien van een citaat daaruit
Parafrase 2 of een nieuwe onwaarachtige suggestie
Een nieuw voorbeeld van het verdraaien van een citaat van Steiner
Het visitiekaartje wordt iets eerlijker
De Jonghe/Verachtert past zijn visitiekaartje aan de realiteit aan
Steinerscholen.com: schoorvoetend
Het welis-nietes weergeven van een link naar deze blog op op de Jonghe/Verachterts blog
Wie zoek je?
De Jonghe speelt detectiveje
Zo zijn onze manieren
wonderlijke gedrag bij het plaatsen van een link
Quote steinerschool deugt niet
Een quote die niet deugt
SKEPP: een artikel tussen pseudo en quasi
Een artikel van de Jonghe/Verachtert in het blad SKEPP met teveel halve waarheden
Temperamentenleer volgens Ramon de Jonghe
Nog steeds dezelfde kortzichtigheid als 4 jaar geleden
Ramons jubileum
Een langdradige herhaling van het voorafgaande…..
Ramon de Jonghe/Verachtert op z’n smalst
Iets van de ware aard….
Ramon de Jonghe/Verachtert: ik weet van geen ophouden
Nieuwe verlakkerij; opsomming van Caesar Lion Cachets reacties
Staudenmaier prijst essay de Jonghe/Verachtert
Door een oud bericht nogmaals te publiceren, prijst de Jonghe/Verachtert eigenlijk zichzelf
2 1/2 jaar loze beloften
2 1/2 jaar geleden beloofde de Jonghe/Verachtert te komen met mededelingen over een misbruikzaak. Nooit meer iets van gehoord
Puberale pester blijft de zaken maar verdraaien
Opnieuw een voorbeeld van sneaky uit elkaar rafelen van iemands woorden
Puberale pester blijft de zaken maar verdraaien.
Nog een geval van pure leugen: Verachtert doet alsof ik hem aanspoor zaken te onderzoeken. Hoe belangrijk wil je je voelen
Antroposofisch criticaster Verachtert maakt er een potje van
Hoe Michel Gastkemper nu ook in de leugendraaimolen mee mag
Antroposofie in de media (1)
Een wonderlijke  ‘nieuws’garing met het doel de antroposofie te ‘kleuren’. vers geperst’ blijkt vaak ‘over de datum’
Antroposofie in de media (2)
Een poging antroposofie een sekte te laten lijken
Focus op antroposofie
Pakjes die niet in de grabbelton mogen
Focus op antroposofie 
Alle listige leugentjes

KRITIEK OP KINDERBESPREKING
Kijkwijzer kinderbespreking(1)
Kijkwijzer kindbespreking(2)
Kijkwijzer kindbespreking (3) de vooroordelen van Bruyninckx
Kijkwijzer kindbespreking (4) antwoorden op de vooroordelen
Kinderbespreking, hoe het echt zit
Kijkwijzer kindbespreking (5) menskundige achtergronden
Kijkwijzer kindbespreking (6) bespreking groothoofdig kind

Vrijeschoolonderwijs in de praktijk 8:
kritiek op tafels van vermenigvuldiging

heilpedagogie
Verachterts selectieve kritiek op Steiners ideeën over  gehandicaptenzorg

ATLANTIS
Geschiedenis of hoe een schriftjesgeleerde stokpaardje rijdt
Atlantis of hoe de Jonghe een kreupel stokpaardje als oude koe uit de sloot haalt Een belegen berichtje als bewijs
De Jonghes Atlantis Het belegen berichtje in een nieuw jasje
In een sukkeldrafje verder op een kreupel (Trojaans) paardje
’t Is Atlantis, ’t blijft Atlantis
Atlantis: generaliseren en erin leggen
vertaling van Andreas Lichte generalilseren und hineininterpretieren
Atlantis, ooooo die schriftjes toch
“bewijzen” voor racisme in geschiedenisschriftjes uit klas 5

KLAUS PRANGE
Vindt het vrijeschoolonderwijs een “bedriegelijke verpakking”
Klaus Prange 1  Klaus Prange 2  Klaus Prange 3
Auf Deutsch: Klaus Prange 1   Klaus Prange 2  Klaus Prange 3

ANDERE KRITIEK
Flamme empor
Een onbewezen bewering van Floris Schreve

Andreas Lichte ‘Journalist‘  (Deutsch)
Wie ein deutscher Kritiker eine Diskussion aus dem Weg geht…..

Andreas Lichte oder wie man sich lächerlich macht (Deutsch)
Unsinnige Behauptung Lichtes: Rassismus in kindgerechter Form

Andreas Lichte oder Atlantis als pars pro toto (Deutsch)
Wie Lichte weitergeht mit Rassismus in kindgerechter Form

Andreas Lichte: generalisieren und hineininterpretieren (Deutsch)
Kultur ist Humbug?

PERRA
Antroposofische indoctrinatie in vrijeschoolonderwijs (1)
De Fransman Perra, ex-vrijeschoolleerling- leraar en antroposoof geeft voorbeelden van indoctrinatie in het onderwijs
Antroposofische indoctrinatie in het onderwijs (2)
idem, deel 2

Als(1)
Als het waar is, is het verwerpelijk

Als (2)
idem

MET EEN KNIPOOG NAAR……….
Steinerschool en functioneel analfabetisme                       Ah, sociaal
Kwakzalver Triodos                                                            Verdeel en heers
Grabbelen in de Mogelpackung

en met een grimlach naar: BOZE TONGEN BEWEREN…….
Stiekeme Mogelpackung
Een geheim vingerspelletje
Blikvanger: 
reacties van hen die eigenlijk niet reageren en het toch doen

 

RUDOLF STEINER
Als pedagoog (1) 
Hoe om te gaan met de driftbuien van een cholericus (1)
Als pedagoog (2)
Wanneer kinderen met hetzelfde temperament naast elkaar zitten
Als pedagoog (3)
Hoe om te gaan met de driftbuien van een cholericus (2)
Als pedagoog (4)
Een sleutel tot het begrijpen van een melancholisch kind
Als pedagoog (5)
schoonschrijven?
Als didactus (1)
Hoe leg je het begrip “lang geleden” uit
Als didacticus (2)
Interesse wekken voor de plantenwereld
Als didacticus(3)
Het ‘gevaar’ van spreken in koor
Als didacticus (4)
De abstractie van een rekenopgave

VRIJESCHOOLONDERWIJS
Achtergronden en praktijk. Hoe gezichtspunten uit de antroposofie omgewerkt tot pedagogisch-didactisch handelen worden.
Vrijeschoolpedagogie:rekenen en temperamenten   1
Optellen: flegmatische en cholerische temperament

Vrijeschoolpedagogie:rekenen en temperamenten 2
Vermenigvuldigen: sanguinische en melancholische temperament

Vrijeschoolpedagogie: rekenen en temperamenten 3
Delen: cholerische en flegmatische temperament

Vrijeschoolpedagogie: rekenen en temperamenten 4
Aftrekken: melancholische en sanguinische temperament

Vrijeschoolpedagogie: rekenen en temperamenten 5
Afsluitende opmerkingen

Vrijeschoolonderwijs in de praktijk 3
Voorbeeld van naar de pedagogie “vertaalde’ menskundige inzichten

Vrijeschoolonderwijs in de praktijk 4
Menskundige achtergronden: hand en intelligentie

Vrijeschoolonderwijs in de praktijk 5
:
Hand en intelligentie: toegepast in de praktijk van het lesgeven:
schrijven en vormtekenen

Vrijeschoolonderwijs in de praktijk 6:
Hand en intelligentie: toegepast in de praktijk van het lesgeven:
harmoniseren van de ‘bovenmens’met de ‘benedenmens’
vormtekenen en lichaamsgeoografie

Vrijeschoolonderwijs in de praktijk 7:
Hand en intelligentie: toegepast in de praktijk van het lesgeven
vingerspelletjes

vrijeschoolonderwijs in de praktijk 8: tafels van vermenigvuldiging
vrijeschoolonderwijs in de praktijk 9:kinderbespreking
vrijeschoolonderwijs in de praktijk 10:karakteriseren i.p.v.definiëren
theoretische achtergrond;
in de praktijk: Engels klas 4
vrijeschoolonderwijs in de praktijk 11: karakteriseren i.p.v. definiëren
plantkunde klas 5
vrijeschoolonderwijs in de praktijk 12:karakteriseren i.p.v. definiëren
plantkunde klas 5, deel 2
vrijeschoolonderwijs in de praktijk 13: karakteriseren i.p.v. definiëren
                                                                                 plantkunde klas 5, deel 3-1 

vrijeschoolonderwijs in de praktijk 14karakteriseren i.p.v. definiëren
                                                                                 plantkunde klas 5, deel 3-2

vrijeschoolonderwijs in de praktijk 15: karakterisren i.p.v. definiëren
                                                                                plantkunde klas 5, deel 3-3

vrijeschoolonderwijs in de praktijk 16karakteriseren i.p.v. definiëren
plantkunde klas 5, deel 3-4

vrijechoolonderwijs in de praktijk 17: karakteriseren i.p.v. definiëren
plantkunde klas 5, deel 3-5

Healing through education

ERICA RITZEMA
kleuterjuf met een hart van goud

Schoolmeester
pedagogisch gevoel uit het hart

citotoets
Lang niet alle ouders laten zich leiden door de resultaten van de citotoets

KRITIEKJUBILEUM (2)

.

Op zijn Antroposofie Viraal‘ probeert Ramon De Jonghe met een artikel van 20 jaar geleden, aan te tonen dat ‘we geen vrijescholen nodig hebben’ – dit nadat ik een aantal berichten had weergegeven waaruit een nog steeds toenemende belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs blijkt.

 

Kritiek op de vrijeschool

Antroposofie viraal

VRIJESCHOOLpedagogisch-didactische achtergronden

VRIJESCHOOL in beeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.