De ‘antroposofische school’ van Ramon de Jonghe/Verachtert – RDJV als homeopaat

 

Voor
Ramon de Jonghe/Verachtert,
DE steiner(ver)volger, antroposofenhatervrijeschoolcriticaster en
vuilschrijver,Wikipediavervalser  en  blogartikelendief,

zijn het drukke tijden.
De door misleiding, gesjoemel, leugen en bedrog achtervolgde moraalridder – en alsof het nog niet genoeg is: in Brussel is een sekteleider gesignaleerd – trekt fel van leer tegen wat in zijn ogen zo langzamerhand wel een criminele organisatie moet zijn:

de antroposofie en haar werkvelden

Op 25 maart j.j. vermeldde ik op deze blog:

Groot vertrouwen inspectie in Vrijeschool Michael College

(Lees verder bij de bron)

De enige (!) reactie is van:

Ramon
Er is helemaal geen oordeel gegeven over deze antroposofische ‘vrijeschool’, die overigens onder de vlag van het openbaar onderwijs vaart. (Bron: Onderwijsinspectie.nl)

De onderwijsinspectie: Haar oordeel is voor de Jonghe heilig, lijkt het.

Maar…….alleen als dit oordeel de Jonghe welgevallig is.

Toen de inspectie verklaarde de vrijescholen NIET ALS SEKTESCHOLEN te beschouwen, keek de Jonghe heel snel de andere kant op en liet zijn ongehoorde aantijgingen ‘vrijeschool = sekteschool’ in al zijn artikelen staan…….

Januskop

 

De Jonghe/Verachtert begint nu in zijn artikel ‘Een schoolvoorbeeld van misleiding’ een soort klopjacht naar de identiteit van de middelbare vrijschool Zwolle op de voor hem zo typerende manier:

Dat antroposofen en het door hen ingerichte ‘onderwijs’ er hun hand niet voor omdraaien om het publiek wat op de mouw te spelden, is ondertussen alom bekend.[1][2] Wie antroposofie zegt, zegt Rudolf Steiner en wie Rudolf Steiner zegt, zegt pseudowetenschap.[3] Nu de antroposofische doctrine bijna 100 jaar bij onschuldige kinderen wordt aangebracht en antroposofen daar meer en meer op worden aangesproken[4], slaan ze een andere weg in: varen onder de vlag van het openbaar onderwijs. En nog meer misleiden. Het in 2013 opgerichte Zwolse Michael College voor voortgezet onderwijs is daar een schoolvoorbeeld van.

Wat ondertussen ook alom bekend is, is de methode de Jonghe/Verachtert.

Met zijn ‘listige leugentjes‘ probeert hij de lezers veel op de mouw te spelden, ze te manipuleren: ze moeten denken dat de vrijeschool een ‘verborgen agenda’ heeft: ‘de doctrine, die bij de ONSCHULDIGE kinderen al bijna 100 jaar wordt aangebracht.’

Veel bewijs voor die stelling levert de Jonghe overigens niet en waar hij dit nog probeerde, heb ik die ballon doorgeprikt:[1]

Met alle macht zal de Jonghe vasthouden aan ‘antroposofische school’ en ‘antroposofisch onderwijs’.
Valt dit ‘antroposofische’ weg, dan heeft hij simpelweg geen bodem meer om de vrijescholen ‘sektarisch’ te noemen: antroposofie is in de ogen van de Jonghe een sekte en Rudolf Steiner de sekteleider!

Vandaar dat hij zo rigide tekeer gaat wanneer – zoals in dit geval – de middelbare vrijschool Zwolle niet overduidelijk het predicaat ‘antroposofisch’ voert.
Wanneer het anders wordt geformuleerd dan ‘denominatie antroposofisch’ is het voor hem leugen en misleiding.

Steiner heeft hij er nooit op nagelezen:

Rudolf Steiner over ‘antroposofisch onderwijs:

Antroposofie wil echte menskunde naast een dergelijke wereldbeschouwing aanreiken,waarin de geest volledig aanwezig is, omdat deze ook volledig aanwezig is in de wereld. Daarom zou antroposofie voor een echte pedagogie de basis kunnen leggen. Nu moet je echter niet geloven – die vergissing kan makkelijk gemaakt worden – dat bij deze of gene personen die achter de antroposofie staan, de behoefte gevoeld wordt, antroposofische scholen te stichten; scholen waarin de antroposofie als wereldbeschouwing zou moeten komen in plaats van andere wereldbeschouwingen, intellectuele, meer vanuit het hart, zoals dat tegenwoordig nu eenmaal gaat. ( )  De pedagogie waarover hier gesproken wordt, neemt uit de antroposofie enkel en alleen de methodische en didactische elementen bij het opvoeden en onderwijzen. [2]

Het is geheel aan bestuur, ouderraad en leerkrachten hoe zij hun school zien. En daaraan geven ze uitdrukking.
Daar ligt niemand wakker van – behalve de Jonghe.

De ouders al zeker niet: zij willen voor hun kind gewoon vrijeschoolonderwijs: met die visie op het zich ontwikkelende kind; met die aandacht voor het kunstzinnige enz. enz.
En dat willen die vele nieuwe leerkrachten ook; die vaak nog niet zoveel weten van antroposofie, maar wel voelen dat er in het mensbeeld zeer waardevolle gezichtspunten zijn te vinden die bij onderwijs en opvoeding hun vruchten afwerpen.

De Jonghe weet het:

Maar hoe je het ook draait of keert, het blijft godsdienstig of levensbeschouwelijk onderwijs dat gebaseerd is op de occulte hersenspinsels van Rudolf Steiner, een sekteleider die afkerig was van de wetenschap en zich daarom liever beriep op zelfverklaarde helderziendheid.[6]

Deze stelling wordt onderbouwd door een artikel…….juist, van de Jonghe zelf.

Steiner is in de ogen van de Jonghe ‘afkerig van wetenschap’.

Steiner over de (natuur)wetenschap:

‘Bij herhaling heb ik – ik kan wel zeggen al decennia lang – er de nadruk op gelegd, dat de waarde en de betekenis van het natuurwetenschappelijk denken zeer zeker door de hier bedoelde geesteswetenschap volledig gerespecteerd worden.’
GA 297/91

‘Nooit is het bij me opgekomen om de huidige wetenschap de les te lezen of af te vallen. Ik ben doordrongen van bewondering voor alles wat deze met op kennis van de natuur gegrondveste wetenschapshouding en – methode aan successen voor de ontwikkeling van de mensheid heeft bereikt en in de toekomst nog zal bereiken.’
GA 298/24

Nog op veel meer plaatsen spreekt Steiner op deze manier over de wetenschap.

Dat heet bij de Jonghe ‘afkerig van wetenschap’.

Dat ‘alles met alles samenhangt’ [3] is ‘een occult hersenspinsel’ en wanneer kinderen ervan horen worden ze geïndoctrineerd.

De Jonghe als demagoog:
Hij zegt: ‘Openbare scholen dienen open te staan voor iedereen en antroposofen onderschrijven dit om leerlingen te werven meestal ook wel (al blijkt dit in de praktijk slechts een lippendienst). Maar hoe zit het met de echte gastvrijheid van een school die zich beroept op de antroposofie? Want bij de aanhangers van Steiners doctrine is het niet ongewoon om gekleurde mensen als minderwaardig, het intellect als duivels, de democratie als onwerkbaar, homoseksualiteit als een ziekte, het jodendom als een vergissing, de evolutie als een werk van engelen en ziekte als een godsgeschenk te beschouwen.
Wat gaat gebeuren met humanisten, atheïsten, kleurlingen, joden, homoseksuelen, intellectuelen en reguliere academici die hun kind argeloos inschrijven in een openbare school waarvan ze dachten dat die haar onderwijs niet vanuit een welbepaald geloof inricht?’

ALS SPECIALIST VAN VOOROORDELEN
‘Want bij de aanhangers van Steiners doctrine is het niet ongewoon om gekleurde mensen als minderwaardig, het intellect als duivels, de democratie als onwerkbaar, homoseksualiteit als een ziekte, het jodendom als een vergissing, de evolutie als een werk van engelen en ziekte als een godsgeschenk te beschouwen.’

WAT GAAT GEBEUREN MET…….

Of wel: DE ONGENUANCEERDHEID TEN TOP

Op zoveel belachelijks is ieder commentaar overbodig!

HET GELIJKE MET HET GELIJKE BESTRIJDEN

De Jonghe/Verachtert weet het:

‘Wie antroposofie zegt, zegt Rudolf Steiner en wie Rudolf Steiner zegt, zegt pseudowetenschap.’

Wie denkt dat hij weet wat ‘pseudo’ is, is er a priori van overtuigd dat zijn  eigen schrijfsels nooit ‘pseudo’ zullen kunnen zijn.

Maar een blik op de Jonghes geliefde slogan;

‘We must worm our way through…[I]n order to do what we want to do, at least, it is necessary to talk with the people, not because we want to, but because we have to, and inwardly make fools of them.’

Rudolf Steiner, Conferences with Teachers of the Waldorf School vol.1, SFS Publications 1986

leert nog wat anders.
Wie iets wetenschappelijks wil beweren en citeert, neemt natuurlijk de oorspronkelijke bron.
In de oorspronkelijke woorden die Steiner gebruikt, is geen sprake van ‘voor de gek houden’, zoals in de Engelse vertaling.
Bovendien is er nog een Engelse vertaling uit 1996 die ‘to make a fool’ niet gebruikt.
De oorspronkelijke bron kan Verachtert voor zijn doelen niet gebruiken: deze bron is niet te gebruiken om Steiner te beschadigen.

De Jonghe heeft niet door dat deze ‘wetenschappelijke partijdigheid’ gelijk staat aan ‘pseudo’.

En hij is nog meer pseudo:

-hij laat mij woorden zeggen die ik nooit heb gezegd om ze te gebruiken als bewijs voor wat hij zelf graag wil zeggen;

-hij heeft mijn doopceel gelicht en doet allerlei mededelingen over mijn verleden – met verkeerde feiten en data;

-hij speurt het net af om ook gegevens over mijn familie te vinden: hij vermeldt een tentoonstelling van mijn vrouw en tagt met ‘antro-vereniging’: de tentoonstelling staat volkomen los van wat maar antroposofie zou kunnen zijn; mijn vrouw is niet verbonden aan de Antroposofische Vereniging. Daarbij plaats de Jonghe een foto van een vrouw die weliswaar op haar lijkt, maar zij is het niet; enz. enz. [4]

Dat is in het kort ook het werk van de Jonghe: ‘het lijkt erop, maar het is het niet!’

Dat is karakteristiek voor o.a. ‘De antroposofische schoo’l van Ramon de Jonghe/Verachtert: als er maar wat staat – het geeft niet wat!

Pseudo met pseudo – het gelijke met het gelijke – bestrijden:

De Jonghe/Verachtert verrassend als homeopaat.
.

[1] Atlantis; Atlantis; geschiedenis klas 5; geschiedenis klas 5

Ook de Duitse criticaster Andreas Lichte probeert via “Atlantis’ weer een andere ‘doctrine’ te introduceren:
Atlantis;   Atlantis;    Atlantis

[2] GA 309, blz. 23

[3] Ramon de Jonghe als dummy

[4] Enkele weken later komt de Jonghe met een rectificatie. Geen excuses aan mijn vrouw voor z’n blunder, maar hij stuurt mij een mail in de bekende treitertrant die hier weer niet zou misstaan.

De Jonghe: ‘Die foto kwam er vanzelf toen ik het artikel van de webpagina van ed.nl  kopieerde.’

KWAM ER VANZELF: zie hier het wetenschappelijk niveau van

DE steiner(ver)volger, antroposofenhatervrijeschoolcriticaster en
vuilschrijver,Wikipediavervalser  en  blogartikelendief,

kritiek op de vrijeschool

Focus op Antroposofie

vrijeschool – achtergronden

 

 

‘De antroposofische school’ van Ramon de Jonghe/Verachtert: inspectie (2)

 

Inspectie kan naar de pomp lopen (1)

 

Voor
Ramon de Jonghe/Verachtert,
DE steiner(ver)volger, antroposofenhatervrijeschoolcriticaster en
vuilschrijver,Wikipediavervalser  en  blogartikelendief,

staat het vast: de antroposofie is een sekte.
En daarmee zijn ‘haar scholen’ dat ook.
Daarmee bedoelt de Jonghe: de vrijescholen.

 

Nu de sekteschool van rdjv bij de inspectie van het Nederlandse onderwijs niet blijkt te bestaan, zou je verwachten van iemand zoals de Jonghe, die de inspectie telkens gebruikt om aan te tonen dat het vrijeschoolonderwijs ‘antroposofisch’ onderwijs is, dat hij zijn opmerkingen over de vrijeschool als sekteschool netjes zou hebben aangepast.

Maar neen: alle opmerkingen op zijn verschillende blogs/sites die vrijeschool en sekte in één adem noemen, heeft hij als schreeuwende leugens laten staan.

Nog altijd kan de inspectie van het Nederlandse onderwijs van de Jonghe

NAAR DE POMP LOPEN

Wat nu volgt, had evengoed weer een ‘pakjesbericht‘ kunnen zijn:

Groot vertrouwen inspectie in Vrijeschool Michael College

18 maart 2016

De Inspectie van het onderwijs heeft groot vertrouwen uitgesproken In het Michael College, de vrijeschool voor voortgezet onderwijs te Zwolle.

Na veel lessen bezocht en gesprekken gevoerd te hebben komt de inspectie tot de conclusie dat het Michael College op de goede weg is. “Met name het periodeonderwijs biedt een enorme diepgang” aldus de inspecteur. Het Michael College is de jongste en de (nog) kleinste Zwolse school voor voortgezet onderwijs. De school is drie jaar geleden ontstaan door een samenwerking van een groep ouders, Stichting Vrijeschoolonderwijs Noord-Oost Nederland en Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.  Lees verder bij de bron

 

‘methode de Jonghe/Verachtert

‘Focus op Antroposofie’ gefocust

Hoe licht je nieuwe vrijeschoolouders vals voor

 

‘De antroposofische school’ van Ramon de Jonghe/Verachtert: ‘Kijk, kijk, zij maakt een fout!’

 

Ramon de Jonghe/Verachtert,
DE steiner(ver)volger, antroposofenhatervrijeschoolcriticaster en
vuilschrijver,Wikipediavervalser  en  blogartikelendief,

publiceerde op zijn ‘Focus op Antroposofie’ een reactie van iemand die op mijn blog VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden, reageerde. Zij wilde tot uitdrukking brengen  dat ze heel veel aan een artikelenreeks had gehad bij de voorbereiding van haar lessen.

 

Als kop gaf de Jonghe zijn bericht:

Waar leraren niet kunnen spellen | VRIJESCHOOL

waarna hij de reactie liet volgen:

‘Deze site was voor mij een hele fijne ondersteuning ter voorbereiding van de dierkunde periode. Bijzonder prettig om alles zo bij elkaar te vinden in woord en beeld. Ik heb er erg veel aan gehad en heb ook mijn collega’s getipt! Het was voor mij de 4e keer dat ik deze periode heb gegeven. We waren in het team ook bezig met de 9e voordracht menskunde, waarin staat hoe je begrippen ‘levend’ moet brengen, niet als vaststaande definities. Dit samen heeft ervoor gezorgd dat ik een goed gevoel aan het geven van deze periode heb overgehouden!’

De Jonghe – Meester Pennewip – die zichzelf heeft benoemd tot schrijver, valt hier waarschijnlijk over ‘hele’ en ‘dierkunde periode’. Dit laatste moet als 1 woord worden geschreven: 1 ding = (als regel) 1 woord (uitzonderingen bijv.  milieu-invloed)
En ‘hele’ had officieel ‘heel’ moeten zijn, als bijwoord bij ‘fijn’; hoewel het ook als bijvoeglijk naamwoord past bij ondersteuning, maar dan had er een komma achter moeten staan.
Meester Pennewip als kommaneuker?

Het lijkt zo.

Voor de Jonghe/Verachtert dus aanleiding om te beweren:

Waar leraren niet kunnen spellen | VRIJESCHOOL

 

Hij lijkt geobsedeerd door ‘spellingsfouten’, vooral wanneer vrijeschoolleerkrachten ze maken: dan deugt het totale vrijeschoolonderwijs niet!

Hij zou eens een blik moeten werpen op de dagelijkse rubriek ‘taal’ in dagblad Trouw. Lezers stellen daar vragen over (vermeende) taalfouten in de krant.
Die worden er doorlopend gemaakt.

Dat is niet zo verwonderlijk: onze taal is behoorlijk ingewikkeld – bijna niemand kan deze foutloos schrijven.

Geen van de vraagstellers is echter zo idioot om te stellen dat ‘Waar journalisten niet kunnen spellen│ TROUW

‘Schrijver’ lijkt zich hier te etaleren als de immer foutloze op het gebied van de spelling.

Hij heeft echter aardig wat boter op het hoofd:

Ik gebruikte een keer het woord ‘detectiveje’ op mijn blog. Onmiddellijk twitterde de Jonghe de wereld rond dat de ‘vrijeschoolleerkracht – ik dus – ook al niet kon spellen.

Daarmee zette hij zich pijnlijk in de kijkert: verkleinwoorden krijgen o.a. =je= als uitgang als ze op een =e= eindigen. Het ziet er wat vreemd uit, maar het is niet anders: cakeje, entrecoteje, crècheje en ja, dus ook detectiveje.

Vóór hij dat besefte was de afzeiktwitter al verzonden, maar dat is de Jonghe: beledigen en afzeiken als deel van de methode, onder het mom van ‘objectieve kritiek op de vrijeschool’.

Maar, als hij dan zelf een keer terecht wordt gewezen is internet te klein:

‘Kijk, kijk, hij maakt een fout!’
“En dan die spellingfout gaan vermelden. Goh, daar scoor je mee. ‘Kijk, kijk, hij maakt een fout, hij maakt een fout!!’ Dat iemand zo laag kan vallen. Dat zie je zelfs nog zelden op het Fok-forum.”, aldus Verachtert.

Wanneer ‘schrijver’ nu nog eens goed naar zijn eigen werk zou kijken, alvorens zoveel kritiek op anderen te hebben, zou hij kunnen ontdekken dat er ook bij hem soms e.e.a. misgaat:

Want wat is het verschil tussen  ‘hele fijne ondersteuning’ en ‘redelijke slimme boer’ of ‘oude verweerde graven’, in één van Verachterts jeugdherinneringen.

Daar schrijft hij o.a.:

‘mocht erin die tijd….’

Erin moet aan elkaar in een zin als: ‘Hij zit erin tot over zijn oren’. Maar ‘in die tijd waren er geen… Zij waren er in die tijd niet.

Zo ook:

‘door een kwakzalver die ernaar het schijnt voor gezorgd heeft dat Jef heel wat jaren langer geleefd heeft dan voorzien.’

‘naar het schijnt’ is een uitdrukking en ‘het is er, naar het schijnt, ….dus ook als de komma wordt weggelaten: is er naar het schijnt….
In een zin als ‘hij verwijst ernaar’ moet het wèl aan elkaar.

Zoals gezegd: de Nederlandse taal is lastig. Mensen die het schrijven, maken fouten: leerkrachten, journalisten en wie al niet. Ook Witlvliet; ook de Jonghe.

Maar om dan maar meteen in de veroordeling te schieten: ‘kunnen niet spellen’ is toch al te dol.

Behalve voor Verachtert: voor hem lijkt niets te dol om Steiner, de antroposofie en de vrijescholen te beschadigen: WEG MET…….│

 

‘methode de Jonghe/Verachtert

‘Focus op Antroposofie’ gefocust

vrijeschool – achtergronden

‘De antroposofische school’ van Ramon de Jonghe/Verachtert: de Tweede Kamer

 

Voor
Ramon de Jonghe/Verachtert,
DE steiner(ver)volger, antroposofenhatervrijeschoolcriticaster en
vuilschrijver,Wikipediavervalser  en  blogartikelendief,

staat het vast: de antroposofie is een sekte.
En daarmee zijn ‘haar scholen’ dat ook.
Daarmee bedoelt de Jonghe: de vrijescholen.

Nu de sekteschool van rdjv bij de inspectie van het Nederlandse onderwijs niet blijkt te bestaan, zou je verwachten van iemand zoals de Jonghe, die de inspectie telkens gebruikt om aan te tonen dat het vrijeschoolonderwijs ‘antroposofisch’ onderwijs is, dat hij zijn opmerkingen over de vrijeschool als sekteschool netjes zou hebben aangepast.

Maar neen: alle opmerkingen op zijn verschillende blogs/sites die vrijeschool en sekte in één adem noemen, heeft hij als schreeuwende leugens laten staan.

Hij heeft dus lak aan de inspectie. M.a.w.

de onderwijsinspectie kan wat de Jonghe betreft naar de pomp lopen

SEKTARISME is echter één van de pijlers van zijn falende kritiek – alle pakjes die niet in de grabbelton mogen – en nu probeert hij zelfs de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden voor zijn karretje te spannen.

Op het prikbord van zijn antroposofische school is te lezen:

Tweede Kamer neemt brief over fraude en sektarisme in behandeling

by Ramon De Jonghe • 01/02/2016 • 1 Comment

In Nederland heeft de Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een brief die ik heb gestuurd in behandeling genomen.

In de brief kaart ik heel beknopt zowel fraude als sektarisme in de antroposofische beweging en haar scholen aan, daarbij verwijzend naar de rol van onderwijsinspecteurs die nauwe banden hebben met de antroposofische beweging (of ertoe behoren).
Of de overheid gaat uitzoeken in welke mate (intern) gefraudeerd wordt door sympathisanten van de antroposofie is niet duidelijk, maar naar aanleiding van mijn berichtgeving aan zowel het Ministerie van Onderwijs als de Tweede Kamer kwam al wel een oud-leerling van de antroposofische school die een hoge positie binnen Onderwijsinspectie bekleedt, in beeld.

 

De suggestie – als kop met grote letters – dat de ‘Tweede Kamer’ de Jonghe/Verachterts brief in behandeling heeft genomen, wordt later – in kleine lettertjes – tot de juiste proporties teruggebracht: er blijkt geen toezegging te zijn dat er een onderzoek komt.

Commissies nemen iedere brief die aan hen wordt gezonden ‘in behandeling’, d.w.z.  je krijgt een ontvangstbevestiging met de mededeling dat de brief wordt doorgestuurd o.i.d. Dat heet ‘in behandeling’- is echter niet de behandeling die de Jonghe – weer een listig leugentje* – hier suggereert.

Fraude en sektarisme. Toe maar!

‘Heel beknopt’ wordt e.e.a. ‘aangekaart’.

Bij gebrek aan meer, veronderstel ik.

Mij werd ook ‘heel beknopt’ een fraudebeschuldiging in de schoenen geschoven.

Per e-mail ontving ik dit bericht:

Je komt in zicht met de school waar je schoolhoofd was. Subsidies optrekken op basis van valse informatie. Volgens mij noemt men dat fraude. 

Kan meteen ook naar die andere scholen worden gekeken. Was die onderwijsinspecteur die je hielp frauderen dezelfde waarvan je de naam hebt verwijderd uit die mail?

 

Ik ben niet onder de indruk: ik ken de methode de Jonghe/Verachtert* al een tijdje.

Bij de onderwijsinspecteur komt  ook iets in zicht: ‘aantasting eer en goede naam’.

 

Zouden we er ooit nog wat over horen of heeft de Jonghe/Verachtert hier een nieuwe rubriek in het leven geroepen?

!  Bellenblazen  !

 

*onderdeel van de ‘methode de Jonghe/Verachtert

‘Focus op Antroposofie’ gefocust

vrijeschool – achtergronden

 

 

‘De antroposofische school’ van Ramon de Jonghe/Verachtert: de inspectie

 

Voor
Ramon de Jonghe/Verachtert,
DE steiner(ver)volger, antroposofenhatervrijeschoolcriticaster en vuilschrijver, Wikipediavervalser  en  blogartikelendief,

staat het vast: de antroposofie is een sekte. Want zie:

Zij staat 8e op de lijst van een zekere niet-Nederlandse commissie. In Nederland staat ze NERGENS op zo’n lijst.

Inmiddels kennen we de strategie van de Jonghe:

noem de vrijeschool die haar inspiratie voor onderwijs en opvoeding haalt uit de MENSKUNDIGE gezichtspunten van de antroposofie, een ANTROPOSOFISCHE school, dan is de vrijeschool automatisch een SEKTESCHOOL.

Dus verschijnen er op zijn ruim 10 blogs/sites die hij gebruikt om de vrijeschool in een kwaad daglicht te stellen, artikelen met dit soort opschriften:

Sekte probeert Noam Chomsky voor karretje te spannen – Federatie Steinerscholen

Sekte zet lobbymachine weer in gang

Activiteiten facebookgroep ‘Vrijeschool’ schuwen het daglicht: niet iedereen is welkom. Welkom in de antroposofische sekte! (sekte-ijver)

Antro-vereniging Ervaringsberichten uit de antroposofische sekte: ‘Onze eigen kinderen hebben les gehad van hun ouders. Dat was niet altijd makkelijk voor ze.’

Brockwood nog meer sekte dan de steinerschool’

Steinerscholen: toepassen van lijfstraffen, in stand houden van rassenleer, sektarisme, enzovoort.

In die zin is het sektarische karakter toch niet te onderschatten

ik heb geen trauma overgehouden aan mijn verblijf in de sekte

De opkomst van een sekteschool en haar propagandamachine

Sekte wil imago scholen oppoetsen met marketingcampagne – vrijeschoolbeweging.nl

RDJV NOEMT DE VRIJESCHOOL DUS OVERDUIDELIJK EEN

‘SEKTESCHOOL’

 

De inspectie van het Nederlandse onderwijs
Wanneer het gaat om ‘zijn’ antroposofische school te verdedigen, gebruikt rdjv regelmatig de Nederlandse Onderwijsinspectie.

Op haar lijst van vrijescholen staat bij deze scholen als denominatie: ‘antroposofisch’.

Deze inspectie is dus voor de Jonghe een nogal betrouwbare bron, want als hij ‘zijn antroposofisch onderwijs’ wil funderen, gebruikt hij deze lijst van de inspectie, bv. op Wikipedia:

‘De vrijeschool krijgt in Nederland de denominatie, de levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt, antroposofisch. Als pedagogische richting wordt ze bestempeld als ‘Vrije school’ [Onderwijsinspectie.nl]

‘Onafhankelijk schrijver’
Als ‘onafhankelijk’ schrijver nam hij echter nooit de moeite eens te onderzoeken wat de inspectie precies bedoelt met ‘antroposofisch’.

Mijn navraag leerde dit:

aldus de inspectie:
‘De denominatie antroposofisch wordt gebruikt voor scholen die onderwijs aanbieden vanuit een antroposofische grondslag. Bij een antroposofische onderwijsvisie worden vaak extra vakleraren ingezet en aanpassingen voor een gewenst leefklimaat aangebracht.’

En zoals we weten: de antroposofische grondslag – het uitgangspunt – is  antroposofische menskunde als basis voor de onderwijspraktijk.

Ik vroeg de inspectie expliciet:

beschouwt de inspectie de vrijescholen als ‘sekteschool’?

het antwoord is even kort en duidelijk:

De inspectie beschouwt dit niet als een ‘sekteschool’.

Ook vroeg ik nog naar de rassendiscussie in de jaren 90 van de vorige eeuw.

Het inspectie-antwoord:

Over de discussie rond 1995 heb ik in de inspectie annalen niets terug kunnen vinden.

email inspectie(mijn e-mailadres en de naam van degene die deze mail ondertekende zijn verwijderd)

DE SEKTESCHOOL DIE OVERBLIJFT IS DE ANTROPOSOFISCHE SCHOOL VAN RAMON DE JONGHE/VERACHTERT

kritiek op de vrijeschool

steinerscholen.com gefocust

vrijeschool – achtergronden

de methode de Jonghe/Verachtert

 

 

 

 

 

 

‘De antroposofische school’ van Ramon de Jonghe/Verachtert: De methode

 

Ramon de Jonghe/Verachtert,
DE steiner(ver)volger, antroposofenhatervrijeschoolcriticaster en vuilschrijver, Wikipediavervalser  en  blogartikelendief,

gaat ons binnenkort DE METHODE uitleggen,

Hier alvast een voorproefje

De antroposofische school van Ramon de Jonghe (2)

 

DE steiner(ver)volger, antroposofenhatervrijeschoolcriticaster en vuilschrijver, Wikipediavervalser  en  blogartikelendief

RAMON DE JONGHE/VERACHTERT

heeft zo zijn eigen opvattingen over de vrijeschool.

Die deugt in zijn ogen niet en wordt door hem op alle mogelijke manieren in een kwaad daglicht gesteld.

Eén van die manieren is zijn bijdrage op Wikipedia: ”vrijeschoolonderwijs“.

De meeste mensen beschouwen een encyclopedie als een naslagwerk waarin zoveel mogelijke ware feiten worden opgetekend.

Dat is ook de opzet van de Wikipedia-organisatie: zoveel mogelijk objectieve feiten te verspreiden.

Omdat de encyclopedie een zgn. ‘open karakter’ heeft, kan iedereen er iets aan bijdragen. Wikipedia gaat uit van de integriteit van de deelnemers, maar weet natuurlijk ook dat er misbruik gemaakt kan worden van deze openheid.

In dat gat is Ramon de Jonghe gesprongen. Enerzijds vermeldt zijn bijdrage objectieve feiten, maar – zoals we dat van de Jonghe kennen – vlecht hij er sneaky allerlei informatie in die niet klopt.

De bedoeling daarvan is duidelijk: bij de geïnteresseerde lezer moet met een negatief oordeel achterblijven.

Dat gaat bv. zo:

De vrijeschool vergeleken met confessioneel bijzonder onderwijs

In het vrijeschoolonderwijs is de religieus-spirituele grondslag niet een aanvulling op het lesprogramma maar het uitgangspunt van de inhoud van het lesprogramma. Een overeenkomst met confessioneel bijzonder onderwijs is dat er vaak weinig tot geen ruimte is om de religieus-spirituele grondslag en de praktische implementatie daarvan ter discussie te stellen[7].

De noot moet voor deze stelling het bewijs leveren. Wie deze volgt wordt doorgelinkt naar, jawel…….en van de vele blogs waarop de Jonghe de vrijescholen in diskrediet probeert te brengen.

Hij heeft nog een lijstje gepubliceerd waaruit de invloed van Steiner op het vrijeschoolonderwijs moet blijken:

Steiners inhoudelijke invloed

Onder andere op de volgende punten is de invloed van Steiner merkbaar in de inhoud van het vrijeschoolonderwijs:

  • Het vak aardrijkskunde beperkt zich grotendeels tot fysische geografie. Voor zover antropologische onderwerpen aan de orde komen is dat vaak in de vorm van clichematige stereotyperingen: “Italianen hebben gevoel voor design”.
  • De kleurenleer van Goethe wordt behandeld bij het vak natuurkunde in plaats van bij de creatieve vakken. Goethes kleurenleer wordt daarbij gepresenteerd als wetenschappelijk gelijkwaardig alternatief voor moderne optica.
  • De alchemie wordt behandeld bij het vak scheikunde in plaats van bij geschiedenis. Alchemie wordt daarbij gepresenteerd als wetenschappelijk gelijkwaardig alternatief voor moderne scheikunde.
  • Bij geschiedenis is veel aandacht voor de klassieke oudheid, waarbij het onderscheid tussen geschiedenis en mythologie niet altijd scherp is
  • Bij wiskunde wordt veel aandacht besteed aan meetkunde, met name de Platonische lichamen komen uitgebreid aan bod. Deze aandacht voor meetkunde gaat ten koste van statistiek- en kansrekeninggerelateerde onderwerpen.
  • Voor economie had Steiner niet veel belangstelling, en derhalve de vrijeschool ook niet.

Voor economie had Steiner niet veel belangstelling, en derhalve de vrijeschool ook niet.

Wie zich serieus bezighoudt met het werk van Steiner kan niet anders dan tot de conclusie komen dat Steiner een buitengewone belangstelling had voor economie. Letterlijk alleen al: zijn opvattingen over economie gaan – vooral in zijn tijd- veruit boven het alledaagse: buiten het gewone denken over economie.

Maar de aandacht die hij schenkt aan allerlei aspecten van de economie getuigt evenzeer van een grote belangstelling.

In zijn boeken en opgetekende voordrachten schrijft en spreekt hij over:

vraag- en aanbod; arbeid; werkeloosheid; arbeidsverdeling; arbeidstijd; associaties in het economisch verkeer; het bankwezen; boereneconomie; beroep; bestuursraden; binnenlandse economie; grond; dorpsgemeenschap; bezitsvergaring; geld; geld en belasting; geldstromen; koopgeld; leengeld; schenkgeld; valuta-ellende; muntstelsel; betalingsbalans; coöperatie; cao; n ijverheid; winst; handel; commercie; tussenhandel;; industrie; inflatie; kapitaal; kapitalisme; in- en verkoop; consumptie; crediet; lenen; loon; markt; nationale economie; natuur; prijs; privé-economie; productie; rente; schenking; staatseconomie; belasting; ruilhandel; onderneming/ondernemer; volkseconomie; waren; wereldeconomie; waarde; meerwaarde; zakelijke waarde; schijnwaarde; goederen in het economisch verkeer; economisch leven; econoom; economische organisatie; economische wetenschappen; interest.

Te vinden in GA (Gesamt-Ausgabe):

23; 24; 36; 56; 73;93a;150; 172;177;185a; 186; 188;190;191; 193; 194; 198; 202; 203;208; 254; 260a;293;296; 300a;305; 322; 328; 330; 332a; 339;340; 341;

De opmerking van de Jonghe ‘Voor economie had Steiner niet veel belangstelling’ kan op grond van bovenstaande feiten dan ook als ‘nonsens’ worden gekarakteriseerd.

Wat dan te denken van het vervolg van de opmerking:

en derhalve de vrijeschool ook niet.

Het vak economie zit in het Nederlandse onderwijs niet in het basisschoolpakket. Opmerkelijk is dat in de 5e klas van de vrijeschool de kern van de aardrijkskundeperioden economische aardrijkskunde is. (Ook in zijn opmerkingen hierboven over aardrijkskunde slaat de Jonghe de plank volkomen mis).

Economie is dus een vak van de middelbare school. Het is bovendien een verplicht vak! Wanneer we dan ook de lesroosters van de Nederlandse middelbare vrijescholen bekijken, vinden we het volgende:

Iedere vrijeschoolbovenbouw in Nederland heeft in het vakkenpakket het vak economie

Op de roosters – in te zien via de website van de school – duidelijk aangegeven!

We kunnen dus concluderen dat het vak economie er alleen bekaaid afkomt in de antroposofische school van Ramon de Jonghe/Verachtert.

Meer nonsenskritiek van hem: Focus op Antroposofie gefocust

en anderen: Kritiek op de vrijeschool

Meer weten over de vrijeschool?  Pedagogisch-didactische achtergronden